Àrea d' “EDUCACIÓ I CULTURA”

 

Objectius:

- Garantir el dret a l'educació i a la participació activa en la realitat cultural de tots els habitants, posant un èmfasi especial en aquells col·lectius més propensos a quedar-ne marginats.

- Contribuir i facilitar l'accés de la població a les competències educatives i culturals.

 

Des de l'àrea d'educació i cultura de l'ObDs creiem que la identitat social de tots i cadascun dels ciutadans comença per afermançar el seu dret a l'educació i a la participació activa en la realitat cultural de la ciutat on viuen. És a dir, entenem que l'exercici de la ciutadania passa per acomplir satisfactòriament aquests drets. Per això, l'objectiu cardinal de l'observatori no tan sols és vetllar per a què aquests drets bàsics es duguin a terme, sinó vehicular, contribuir i facilitar l'accés a les competències educatives i sabers culturals imprescindibles per a moure's en l'escenari crític d'una societat dinàmica, on la consistència dels vincles socials depèn en gran mesura de la gestió quotidiana de la intel·ligència i de l'alfabetització; ambdues generades de manera inclusiva o exclusiva dins d'un marc normatiu, econòmic, familiar, social, institucional i acadèmic preexistent.

L'observatori, doncs, neix amb la voluntat i el compromís de ser el garant, paravent, i altaveu d'aquests drets essencials que fonamenten i potencien el bagatge cívic de les persones, orientats a la millora de la seva condició humana mitjançant –i protegint- el seu nivell d'instrucció. L'exigència i la responsabilitat moral que això implica ha de tenir una incidència clau en els col·lectius més vulnerables, aquells que mancats de resposta pedagògica a les seves necessitats formatives lluiten per no quedar arraconats dins l'espai cultural jeràrquic vigent.